33 Cdo 372/2015

18. 02. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241b odst. 3
  • OSŘ - § 241a odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Krbkem ve věci žalobce Ing. K. Š.,zastoupeného Mgr. Ivou Minaříkovou, advokátkou se sídlem v Brně, Kuřimská 1503/42, proti žalovaným 1) A. K. a 2) B. K.,o 84.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 213 C 6/2011, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 7. 5. 2014, č.j. 44 Co 25/2014-99, takto:


I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :Žalobce podal dovolání proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí, jímž krajský soud změnil rozsudek městského soudu ze dne 12. 3. 2013, č.j. 213 C 6/2011-72, tak, že žalobu zamítl, a rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Dovolání neobsahuje obligatorní náležitost, a sice způsobilé vymezení toho, v čem žalobce spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání a ve vztahu k nákladovému výroku neobsahuje žádnou argumentaci, a tedy ani vymezení důvodu dovolání (srov. § 241a odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013, srov. čl. II bod 1, 7 zákona č. 404/2012 Sb., čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., dále též jen „o.s.ř.“). O tyto náležitost již dovolání nemůže být doplněno (srov. § 241b odst. 3, větu první, o.s.ř.) a pro tyto vady v dovolacím řízení nelze pokračovat.

Může-li být dovolání přípustné jen podle § 237 o.s.ř. (jako v této věci), je dovolatel povinen v dovolání vymezit, které z tam uvedených hledisek považuje za splněné, přičemž k projednání dovolání nepostačuje pouhá citace textu daného ustanovení (či jeho části). Dovolatel se otázkou naplnění uvedených kritérií nijak nezabýval, očividně proto, že vycházel ze znění občanského soudního řádu účinného do 31. 12. 2012, a dovolání měl za přípustné podle tehdejšího ustanovení § 237 odst. 1 písm. a/. Toto ustanovení však občanský soudní řád v rozhodném znění již nezná a ani významově neodpovídá žádnému z hledisek přípustnosti dovolání uvedených v § 237 o.s.ř. Způsobilé vymezení přípustnosti dovolání nelze dovodit ani z celého obsahu podání.

Z uvedených důvodů Nejvyšší soud dovolání odmítl (§ 243c odst. 1, věta první, o.s.ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o.s.ř.).Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 18. února 2015


JUDr. Pavel Krbek předseda senátu

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 2. 2015, sp. zn. 33 Cdo 372/2015, ECLI:CZ:NS:2015:33.CDO.372.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies