30 Cdo 3870/2014

19. 02. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 57 odst. 2
  • OSŘ - § 240

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Lubomírem Ptáčkem, Ph.D., v právní věci žalobce J. Š., proti žalované Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, identifikační číslo osoby: 411 97 518, se sídlem Praha 3, Orlická 4/2020, o zaplacení náhrady nemajetkové újmy ve výši 200.000,- Kč, ve věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 37 C 123/2010, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 5. února 2013, č.j. 3 Co 158/2011-315, takto:


I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 5. února 2013, č.j. 3 Co 158/2011-315, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty první a § 218a o. s. ř. odmítl, neboť je opožděné. Podle ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Bylo-li odvolacím soudem vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta od doručení opravného usnesení.

Podle ustanovení § 57 odst. 2 o. s. ř. lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůty určené podle hodin končí uplynutím hodiny, která se svým označením shoduje s hodinou, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty.

Napadené rozhodnutí bylo právnímu zástupci žalobce doručeno dne 17. 5. 2013 (v pátek, viz č. l. 316), lhůta pro podání dovolání počítaná podle ustanovení § 57 odst. 2 o.s.ř. tedy skončila ve středu dne 17. 7. 2013. Podal-li tedy dovolatel dovolání až 18. 7. 2013 (viz. č. l. 325), učinil tak opožděně, neboť nebylo podáno v zákonné lhůtě dvou měsíců podle ustanovení § 240 o. s. ř.

Z výše vyloženého důvodu nelze v dovolacím řízení pokračovat a dovolací soud dovolání odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje podle ustanovení § 243f odst. 3 o. s. ř.Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.V Brně dne 19. února 2015


JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
předseda senátu

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 2. 2015, sp. zn. 30 Cdo 3870/2014, ECLI:CZ:NS:2015:30.CDO.3870.2014.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies