30 Nd 36/2015

24. 02. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 11 odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Pavla Simona a JUDr. Pavla Vlacha ve věci oprávněné E.ON Energie, a. s., IČ: 26078201, se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, zastoupené Mgr. Pavlem Vincíkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Ovocný trh 1096/8, proti povinnému S. G., o pověření a nařízení exekuce pro vymožení částky 9.074,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Českém Krumlově pod sp. zn. 14 EXE 2911/2014, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:


Věc vedenou u Okresního soudu v Českém Krumlově pod sp. zn. 14 EXE 2911/2014 projedná a rozhodne Okresní soud v Českém Krumlově.O d ů v o d n ě n í :


Dne 30. 10. 2014 byla Okresnímu soudu v Českém Krumlově doručena žádost soudního exekutora o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného dle exekučního titulu – rozsudku Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 20.6.2013, č. j. 9 C 197/2012-36. Okresní soud v Českém Krumlově usnesením ze dne 23. 12. 2014, č. j. 14 EXE 2911/2014 - 29, vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude po právní moci uvedeného usnesení předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne, podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“). Důvodem pro uvedený postup bylo zjištění, že povinný bydlí na území Slovenské republiky, na území České republiky nemá povolen žádný druh pobytu, a že oprávněný v návrhu neuvádí, zda má povinný na území České republiky majetek, pročež podmínky místní příslušnosti nelze zjistit.

Podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění účinném od 1. 1. 2013 (dále jen „exekuční řád“), je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle předchozí věty, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle ustanovení § 52 odst. 1 exekučního řádu platí, že nestanoví-li exekuční řád jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud není oprávněn zkoumat, zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci – ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. totiž odkazem na splnění podmínek § 11 odst. 3 o. s. ř. předpokládá, že se otázkou pravomoci českých soudů dostatečně a s kladným závěrem zabýval předkládající soud (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013).

Z obsahu spisu vyplývá, že povinný je státním příslušníkem Slovenské republiky a že nemá v České republice místo pobytu. Skutečnost, zda má povinný exekučně postižitelný majetek na území České republiky, jak předpokládá § 45 odst. 2 věty třetí exekučního řádu, vyjde najevo až při činnosti soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Z uvedeného je zřejmé, že místně příslušný exekuční soud ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu nelze zjistit a zákonné předpoklady pro určení místně příslušného soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jsou naplněny.

Nejvyšší soud proto přistoupil k určení, který soud věc projedná a rozhodne. S ohledem na zásadu rychlosti a hospodárnosti řízení rozhodl tak, že předmětnou věc projedná a rozhodne Okresní soud v Českém Krumlově, u něhož bylo řízení zahájeno. Žádné okolnosti, pro něž by se jevilo vhodným určit místně příslušným jiný soud než ten, u nějž bylo řízení zahájeno, se z obsahu spisu nepodávají.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 24. února 2015JUDr. František Ištvánek
předseda senátu


Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 2. 2015, sp. zn. 30 Nd 36/2015, ECLI:CZ:NS:2015:30.ND.36.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies