32 Cdo 387/2015

25. 02. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 236 odst. 1
  • OSŘ - § 243c odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Příhodou ve věci žalobce Z. S., zastoupeného JUDr. Kamilem Andree, advokátem, se sídlem v Olomouci, Dolní náměstí 22/43, PSČ 779 00, proti žalovanému JUDr. A. V., advokátovi, se sídlem v Šumperku, Masarykovo nám. 1239/5, PSČ 787 01,zastoupenému Mgr. Martinou Pešákovou, advokátkou, se sídlem v Šumperku, Kozinova 21/2, PSČ 787 01, o zaplacení částky 1 771 756 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci pod sp. zn. 19 Cm 115/2008, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 13. listopadu 2014, č. j. 19 Cm 115/2008-355, takto:


I. Řízení o „dovolání“ žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 13. listopadu 2014, č. j. 19 Cm 115/2008-355, se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Odůvodnění:


Usnesením ze dne 13. listopadu 2014, č. j. 19 Cm 115/2008-355, Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci schválil smír účastníků, jímž se žalovaný zavázal zaplatit žalobci na úplné vyrovnání všech vzájemných nároků účastníků z jejich smluvních vztahů, prezentovaných v žalobních tvrzeních, částku 300 000 Kč do 15-ti dnů od právní moci tohoto usnesení.

Žalovaný vlastnoručně sepsaným podáním, datovaným dnem 22. prosince 2014, označeným jako dovolání a doručeným Krajskému soudu v Ostravě – pobočce v Olomouci dne 31. prosince 2014, zpochybnil uzavření soudního smíru tvrzením, že dohodu podepsal, ale nesouhlasí s ní, protože byla vynucena pod nátlakem.

Dovolání je mimořádným opravným prostředkem, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští (§ 236 odst. 1 občanského soudního řádu). Rozhodnutí soudu prvního stupně dovoláním napadnout nelze, občanský soudní řád proto také neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti takovému rozhodnutí.

Jelikož nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, Nejvyšší soud řízení o „dovolání“ žalobce proti napadenému usnesení soudu prvního stupně podle ustanovení § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil (shodně srov. např. důvody usnesení Nejvyššího soudu uveřejněného pod číslem 10/2001 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Procesním nástrojem, jímž je možno napadnout usnesení o schválení smíru, je žaloba na zrušení usnesení o schválení smíru, kterou lze podat u místně příslušného soudu prvního stupně (§ 84 a násl. o. s. ř.) do tří let od právní moci usnesení o schválení smíru a jíž lze uplatnit, že smír je podle hmotného práva neplatný (srov. § 99 odst. 3 větu druhou a třetí o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243c odst. 3, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř.; žalované, která by podle těchto ustanovení měla právo na náhradu nákladů, podle obsahu spisu v dovolacím řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 25. února 2015

JUDr. Pavel Příhoda

předseda senátuZdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2015, sp. zn. 32 Cdo 387/2015, ECLI:CZ:NS:2015:32.CDO.387.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies