32 Cdo 102/2015

24. 02. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 19
  • OSŘ - § 107 odst. 1
  • OSŘ - § 107 odst. 2
  • OSŘ - § 107 odst. 5
  • OSŘ - § 103
  • OSŘ - § 104 odst. 1
  • OSŘ - § 243b

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D. v právní věci žalobkyně GLORY DAZE ASSOCIATED S.A., se sídlem 33 Porter Road P.O. Box 3169, PMB 103 Road Town, Britské Panenské ostrovy, registrační číslo 584444, zastoupené JUDr. Petrem Voříškem, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 7, Přístavní 321/14, proti žalovanému F. K., zemřelému 25. září 2014, o zaplacení částky 2,636.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. 4 C 283/2005, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 24. června 2014, č. j. 25 Co 238/2009-361, takto:
I. Dovolací řízení se zastavuje.II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Klatovech rozsudkem ze dne 23. března 2009, č. j. 4 C 283/2005-205, zamítl žalobu o zaplacení částky 2,636.000,- Kč s příslušenstvím (výrok I.) a rozhodl o nákladech řízení (výrok II.).

K odvolání žalobkyně Krajský soud v Plzni v záhlaví označeným rozsudkem zrušil rozsudek soudu prvního stupně v části, ve které byla zamítnuta žaloba o zaplacení 25% úroku z prodlení z částky 691.051,77 Kč, a řízení v tomto rozsahu zastavil (první výrok), potvrdil rozsudek soudu prvního stupně v části, v níž byla zamítnuta žaloba o zaplacení částky 2,636.000,- Kč s úrokem ve výši 699.450,10 Kč, s úrokem z prodlení ve výši 4,586.140,35 Kč, s úrokem z prodlení z úroků ve výši 1,485.494,91 Kč a s 25% úrokem z prodlení z částky 3.335.450,10 Kč (druhý výrok) a rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů (třetí a čtvrtý výrok).

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dne 26. září 2014 dovolání.

Před podáním dovolání žalovaný dne 25. září 2014 zemřel.

Z ustanovení § 103 a § 104 odst. 1 věty první a ustanovení § 243b občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) vyplývá, že v dovolacím řízení přihlíží dovolací soud k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení); jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, dovolací řízení zastaví.

Podle ustanovení § 107 o. s. ř. jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat (odstavec 1 věta první). Ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení fyzická osoba a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, ti, kteří vstoupili do práva nebo povinnosti, o něž v řízení jde (odstavec 2). Neumožňuje-li povaha věci v řízení pokračovat, soud řízení zastaví (odstavec 5).

Podle ustanovení § 19 o. s. ř. způsobilost být účastníkem řízení má ten, kdo má právní osobnost; jinak jen ten, komu ji zákon přiznává.

Z ustanovení § 23 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vyplývá, že člověk má právní osobnost od narození až do smrti.

Podle zjištění dovolacího soudu bylo řízení o pozůstalosti po zemřelém F. K. usnesením Okresního soudu v Klatovech ze dne 18. prosince 2014, č. j. 12 D 853/2014-40, podle ustanovení § 154 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zastaveno, neboť bylo zjištěno, že zůstavitel zanechal toliko majetek nepatrné hodnoty a ten byl vydán tomu, kdo se postaral o pohřeb. Usnesení nabylo právní moci dne 18. prosince 2014.

Vzhledem k tomu, že žalovaný F. K. nemá procesní(ho) nástupce ve smyslu ustanovení § 107 odst. 2 o. s. ř., Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil podle ustanovení § 243b a § 107 odst. 5 o. s. ř.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243c odst. 3, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 24. února 2015


JUDr. Hana G a j d z i o k o v á předsedkyně senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 2. 2015, sp. zn. 32 Cdo 102/2015, ECLI:CZ:NS:2015:32.CDO.102.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies