30 Nd 219/2014

25. 02. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 11 odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců Mgr. Víta Bičáka a JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., v exekuční věci oprávněné UPC Česká republika, s. r. o., se sídlem v Praze 4, Závišova 502/5, identifikační číslo osoby 00562262, proti povinnému N. Z. A., zastoupenému Mgr. Markétou Zázvorkovou Malou, advokátkou se sídlem v Mostě, J. Průchy 1915, pro 59.118,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 33Nc 773/2007, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 33 Nc 773/2007 projedná a rozhodne Okresní soud v Mostě.

O d ů v o d n ě n í :


Usnesením z 11. června 2007, č. j. 33 Nc 773/2007-4, obvodní soud nařídil exekuci vykonatelného rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu z 27. června 2006, č. j. 013849/2006-631/ČEč/G-vyř., a jejím provedením pověřil JUDr. Marcelu Dvořáčkovou, soudní exekutorku Exekutorského úřadu Hradec Králové.

Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením z 29. ledna 2014 č. j. 33 Nc 773/2007-68, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že „po právní moci usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu České republiky, který ve smyslu § 11 odst. 3 o. s. ř. určí místně příslušný soud, který věc projedná a rozhodne“. Dospěl k závěru, že „povinný v době zahájení exekučního řízení neměl bydliště ani trvalý pobyt v obvodu Prahy 5 a dále, že v této době neměl bydliště „ani se se vší pravděpodobností nezdržoval v České republice.“ V souladu s výše uvedeným ustanovením § 45 ex. řádu ve znění účinném do 31. 12. 2012 je tedy místně příslušný soud, v jehož obvodu má povinný majetek.“. S odkazem na usnesení Nejvyššího soudu z 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012 uzavřel, že existenci postižitelného majetku soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezkoumá. Nejvyšší soud rozhodující podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určí místně příslušný soud podle zásady hospodárnosti. Obvodní soud proto vyslovil svoji místní nepříslušnost s tím, že ve smyslu § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyšší soud určí místně příslušný soud, který věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Obvodním soudem pro Prahu 5 (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti a místu povoleného pobytu povinného na území ČR, rozhodl, jak uvedeno ve výroku (srov. též např. usnesení Nejvyššího soudu z 24.5.2012, sp. zn. 21 Nd 135/2012).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 25. února 2015JUDr. Vladimír Mikušek
předseda senátu

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2015, sp. zn. 30 Nd 219/2014, ECLI:CZ:NS:2015:30.ND.219.2014.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies