26 Cdo 4720/2014

24. 02. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243b odst. 2
  • OSŘ - § 104 odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Jitky Dýškové ve věci žalobkyně městské části Prahy 5, se sídlem v Praze 5, nám. 14. října 4, zastoupené JUDr. Zdeňkem Jankovským, advokátem se sídlem v Praze 2 – Novém Městě, Karlovo náměstí 292/15, proti žalované ARGO s.r.o., se sídlem v Praze 5, Elišky Peškové 7, IČO: 44793804, zastoupené JUDr. Ondřejem Kafkou, advokátem se sídlem v Praze 1 – Starém Městě, Valentinská 92/3, za účasti vedlejší účastnice na straně žalované EUROSTORM s.r.o. „v likvidaci“, se sídlem v Olomouci, Mozartova 200/14, IČO: 26790131, o vyklizení nemovitosti, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 7 C 128/2009, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. března 2013, č. j. 54 Co 487/2012-195, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádná z účastnic a ani vedlejší účastnice na straně žalované nemají právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Odůvodnění:K odvolání žalované Městský soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem ze dne 27. března 2013, č. j. 54 Co 487/2012-195, potvrdil rozsudek ze dne 21. března 2012, č. j. 7 C 128/2009-170, jímž Obvodní soud pro Prahu 5 (soud prvního stupně) vyhověl žalobě a uložil žalované povinnost vyklidit a vyklizený žalobkyni předat do tří dnů od právní moci rozsudku „dům č. p. 333 v ulici Elišky Peškové 7 v Praze 5, postavený na pozemku parc. č. 109, zapsaný na LV č. 2787 pro katastrální území Smíchov u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha“, a rozhodl o nákladech řízení účastnic a vedlejší účastnice; současně odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení účastnic a vedlejší účastnice.
Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná (nezastoupena advokátem) dovolání, k němuž se vyjádřila vedlejší účastnice.

Nejvyšší soud České republiky shledal, že dovolání bylo podáno včas, subjektem k tomu oprávněným – účastnicí řízení (§ 240 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 /viz čl. II bod 2. ve spojení s čl. VII. zákona č. 293/2013 Sb./ – dále opět jen „o. s. ř.“), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel, nemá-li právnické vzdělání, zastoupen advokátem (případně notářem), jímž musí být také dovolání sepsáno (§ 241 odst. 4 o. s. ř.). Ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř.) a je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b o. s. ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. b/ o. s. ř.). Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno dovolání věcně projednat. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Jak vyplývá z ustanovení § 241 odst. 4 o. s. ř., požadavek povinného zastoupení není naplněn jen tím, že si dovolatel zvolí zástupcem advokáta (popř. je mu ustanoven soudem). Součástí povinného zastoupení je i to, že dovolání musí být sepsáno tímto advokátem. Jestliže si dovolatel zvolí advokáta (popř. jestliže je mu advokát ustanoven soudem) až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění požadavku povinného advokátního zastoupení nezbytné, aby advokát již učiněné podání (ve dvouměsíční lhůtě podle § 240 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 241b odst. 3 o. s. ř.) nahradil nebo doplnil vlastním podáním či se s původním podáním alespoň písemně nebo ústně do protokolu ztotožnil (srov. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. května 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné pod č. 64/2000 časopisu Soudní judikatura). Pokud se tak nestane, podmínka povinného advokátního zastoupení není splněna; k opožděnému doplnění dovolání advokátem dovolací soud nemůže přihlížet. Případná výzva, aby dovolání, které neobsahuje všechny podstatné náležitosti, bylo opraveno nebo doplněno (§ 243c odst. 1, § 43 odst. 1 o. s. ř.), se proto po uplynutí této lhůty stává bezpředmětnou (srov. usnesení Nejvyššího soudu z 6. října 2003, sp. zn. 22 Cdo 280/2003, uveřejněné pod C 2119 Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu, a z 10. března 2011, sp. zn. 22 Cdo 4408/2008).


V posuzované věci byl napadený rozsudek odvolacího soudu doručen dovolatelce k rukám jejího tehdejšího zástupce (advokáta JUDr. Jiřího Bednáře) dne 7. května 2013. Dovolatelka – nezastoupená advokátem – podala dne 3. července 2013 u soudu prvního stupně (včasné) blanketní dovolání proti uvedenému rozsudku a uvedla, že dovolání doplní prostřednictvím advokáta v co nejkratší době. Usnesením ze dne 29. srpna 2013, č. j. 7 C 128/2009-202, které jí bylo doručeno dne 23. září 2013, ji pak soud prvního stupně vyzval (postupem podle § 104 odst. 2 o. s. ř.), aby si ve lhůtě patnácti dnů od doručení tohoto usnesení zvolila zástupcem advokáta. Dne 25. září 2013 dovolatelka doručila soudu prvního stupně plnou moc, kterou téhož dne udělila advokátu JUDr. Miroslavu Ťupovi. Uvedený advokát v určené patnáctidenní lhůtě (§ 241b odst. 3 věty druhé před středníkem o. s. ř.), jejíž běh skončil dne 8. října 2013 uplynutím lhůty, která byla dovolatelce určena ke splnění podmínky povinného advokátního zastoupení usnesením soudu prvního stupně ze dne 29. srpna 2013, č. j. 7 C 128/2009-202, (blanketní) dovolání sepsané samotnou dovolatelkou nenahradil vlastním podáním, toto podání nedoplnil a ani se s ním písemně či ústně do protokolu neztotožnil. K dovolání doplněnému zvoleným advokátem (viz č. l. 208 – 211) a podanému u soudu prvního stupně až dne 21. října 2013 nelze přihlížet.


Z uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 241 odst. 4 o. s. ř. nebyla přes opatření provedené soudem prvního stupně v určené lhůtě (§ 240 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 241b odst. 3 o. s. ř.) splněna (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. června 2010, sp. zn. 26 Cdo 853/2010 /ústavní stížnost podanou proti citovanému usnesení Ústavní soud České republiky odmítl usnesením ze dne 23. listopadu 2010, sp. zn. II. ÚS 2794/10/). Nejvyšší soud proto řízení o dovolání proti rozsudku odvolacího soudu pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Bylo-li dovolací řízení zastaveno, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (srov. § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 24. února 2015
JUDr. Miroslav Ferák

předseda senátuZdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 2. 2015, sp. zn. 26 Cdo 4720/2014, ECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.4720.2014.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies