IV. ÚS 1548/09

09. 07. 2009, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudkyní zpravodajkou JUDr. Vlastou Formánkovou ve věci návrhu Mgr. D. K., bez právního zastoupení, směřující proti usnesení Vrchního soudu v Praze č. j. 14 Cmo 125/2008-215 ze dne 23. března 2009 a proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. 21 Cm 184/2004 ze dne 10. prosince 2007 takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel podání navrhovatelky, kterým se domáhala zrušení v záhlaví citovaných rozhodnutí.

Uvedené podání však nesplňovalo zákonem stanovené náležitosti ústavní stížnosti dané v ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), neboť navrhovatelka nebyla právně zastoupena (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu).

Ústavní soud lustrací podání k Ústavnímu soudu zjistil, že navrhovatelka podala dosud již třicet šest ústavních stížností, přičemž v mnoha případech nebyla od počátku řízení zastoupena advokátem. Pouze v letošním roce byla stěžovatelka pětkrát vyzvána k odstranění vad podání a poučena o nutnosti zastoupení advokátem v řízení o ústavní stížnosti, přičemž naposledy se tak stalo výzvou Ústavního soudu ze dne 2. června 2009 ve věci vedené pod sp. zn. II. ÚS 1373/09, která byla navrhovatelce doručena dne 5. června 2009.

Jak je z výše uvedeného patrné, navrhovatelka byla opakovaně obeznámena s podmínkou povinného právního zastoupení v řízení o ústavní stížnosti, a bylo proto v jejím vlastním zájmu, aby vady odstranila, resp. aby další její podání již tuto vadu neobsahovala. Přístup navrhovatelky, kdy naopak řízení prodlužovala tím, že vyčkávala, až ji Ústavní soud vyzve k odstranění vad, nesvědčí o pečlivém zájmu o ochranu vlastních práv.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavnímu soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené.

Ústavní soud je toho názoru, že v řízení o ústavní stížnosti není nevyhnutelnou podmínkou, aby se poučení o povinném zastoupení dostávalo navrhovateli vždy v každém individuálním řízení, jestliže se tak stalo ve více předchozích případech. Lze-li vycházet ze spolehlivého předpokladu, že dříve poskytnuté informace byly objektivně způsobilé zprostředkovat navrhovateli zásadu, že na Ústavní soud se nelze obracet jinak, než v zastoupení advokátem, pak se jeví setrvání na požadavku vždy nového a totožného poučování postupem formalistickým a neefektivním.

V souladu s tradičním hodnocením nedostatku zastoupení stěžovatelky advokátem proto Ústavní soud ústavní stížnost dle citovaného ustanovení § 43 odst. 1 písm.a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 9. července 2009


Vlasta Formánková
soudkyně zpravodajka

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 9. 7. 2009, sp. zn. IV. ÚS 1548/09, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies