III. ÚS 1577/09

09. 07. 2009, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dne 9. července 2009, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení, ve věci navrhovatele N. T. V., zastoupeného Mgr. Markem Sedlákem, advokátem se sídlem 602 00 Brno, Příkop 8, o ústavní stížnosti na průtahy ve věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 90 T 106/2008, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Navrhovatel se svým podáním domáhal, aby Ústavní soud zakázal Městskému soudu v Brně "pokračovat v porušování základních práv stěžovatele na veřejné projednání jeho věci, bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti dle čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, spočívající v nenařízení hlavního líčení ve věci vedené pod sp. zn. 90 T 106/2008." Uvedl, že jmenovaný soud dne 8. 10. 2008 vydal trestní příkaz, kterým byl uznán vinným spácháním trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, uložen mu podmíněný trest odnětí svobody a současně trest vyhoštění z území České republiky. I když označený příkaz nebyl přeložen do jeho mateřského jazyka, podal proti němu dne 2. 4. 2009 odpor, avšak soud dosud nenařídil ve věci hlavní líčení.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním pořádkem. Je nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje. To neplatí pro mimořádný opravný prostředek, který orgán, jenž o něm rozhoduje, může odmítnout jako nepřípustný z důvodů závisejících na jeho uvážení. Spočívá-li porušení ústavně zaručeného práva nebo svobody v jiném zásahu orgánu veřejné moci, než je rozhodnutí, zakáže Ústavní soud tomuto orgánu, aby v porušování práva a svobody pokračoval a přikáže mu, aby, pokud je to možné, obnovil stav před porušením [§ 72 odst. 1 písm. a), § 75 odst. 1 a § 82 odst. 3 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Z obsahu návrhu bylo zjištěno, že stěžovatel, který tvrdí průtahy v trestním řízení vedeném proti jeho osobě, nepostupoval v souladu s ustanovením § 174a zákona č. 6/2002 Sb. a nevyčerpal tak zákonem daný prostředek k ochraně svého práva - když nepodal návrh na určení lhůty k provedení příslušného procesního úkonu soudem, u něhož namítá porušování svých základních práv tím, že v jeho věci hlavní líčení dosud nenařídil.

Pro výše uvedené byl návrh jako nepřípustný odmítnut [§ 43 odst. 1 písm. e), § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. července 2009


Pavel Holländer
soudce zpravodaj


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 9. 7. 2009, sp. zn. III. ÚS 1577/09, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies