I. ÚS 1810/09 #2

20. 07. 2009, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dne 20. července 2009 soudcem zpravodajem Eliškou Wagnerovou ve věci ústavní stížnosti L. A., proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 20. května 2009 č.j. 26 Co 222/2009-27, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností předanou poštovní přepravě dne 9. července 2009 se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví citovaného rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové, jímž bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Trutnově ze dne 8. dubna 2009 č.j. 15 C 39/2009-21 o částečném osvobození od soudních poplatků.

Uvedené podání nesplňovalo zákonem stanovené náležitosti ústavní stížnosti dané ust. § 27 a násl. zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), neboť stěžovatel nebyl právně zastoupen (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu). Ústavní soud stěžovatele nevyzíval k odstranění uvedených vad podle ust. § 41 písm. b) zákona o Ústavním soudu, protože z komunikace s Okresním soudem v Trutnově zjistil, že stěžovatel proti výše uvedenému rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové podal dne 25. června 2009 žalobu pro zmatečnost.

Na základě výše uvedeného musel Ústavní soud dospět k závěru, že ústavní stížnost je nepřípustná.

Ústavní stížnost totiž podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky představuje pouze subsidiární prostředek ochrany základních práv jednotlivce, který lze uplatnit jen v situaci, kdy v právním řádu neexistují jiné (a to nejen úzce pojaté procesní) prostředky ochrany práva nebo kdy zásah do práv nelze odčinit jiným způsobem (srov. ust. § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu). Nastíněná situace v dané věci však nenastala. Stěžovatel podal žalobu pro zmatečnost, kterou tak považuje za procesní prostředek, jehož využitím chce ochránit svá práva. Ústavní stížnost je proto třeba považovat za předčasnou.

Vzhledem k výše uvedenému tak Ústavní soud skrze soudce zpravodaje mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením ústavní stížnost odmítl jako návrh nepřípustný (§ 43 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu).

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. července 2009

Eliška Wagnerová
soudce zpravodaj


Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 20. 7. 2009, sp. zn. I. ÚS 1810/09 #2, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies