II. ÚS 1373/09

21. 07. 2009, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Nykodýmem o ústavní stížnosti Mgr. D. K., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. 10 Co 1170/2008-701 ze dne 31. března 2009, a usnesení Okresního soudu v Karviné - pobočka Havířov č. j. 39 E 1227/98-655 ze dne 17. října 2008, za účasti 1) Krajského soudu v Ostravě a 2) Okresního soudu v Karviné - pobočka Havířov, jako účastníků řízení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:


1. Ústavní stížností podanou k poštovní přepravě dne 25. května 2009 se stěžovatelka domáhala zrušení v záhlaví označených usnesení obecných soudů.

2. Ústavní stížnost nebyla evidentně sepsána advokátem, ani k ní nebyla připojena plná moc zmocněného advokáta. Z ústavní stížnosti není patrno, které ústavně zaručené základní právo nebo svoboda měly být konkrétně porušeny a v čem toto porušení spočívá. K ústavní stížnosti nebyly přiloženy kopie rozhodnutí, jejichž zrušení se stěžovatelka domáhá. A konečně nebyla ústavní stížnost předložena v dostatečném počtu stejnopisů.

3. Proto byla stěžovatelka vyzvána dopisem doručeným dne 5. června 2009 k odstranění uvedených vad a byla jí k tomu stanovena třicetidenní lhůta. V této souvislosti Ústavní soud rovněž konstatuje, že stěžovatelka podala od 24. února 2003 celkem 34 ústavních stížností, z nichž bylo již 28 vyřízeno, takže si před podáním nyní posuzované ústavní stížnosti musela být vědoma formálních náležitostí ústavní stížnosti.

4. V průběhu stanovené lhůty stěžovatelka dopisem ze dne 25. června 2009 sdělila, že se jí doposud nepodařilo sehnat advokáta, který by jí za přijatelnou cenu poskytl právní pomoc. Protože je starobní důchodkyní, požádala soud prvého stupně, aby jí ustanovil zástupce z řad advokátů pro zastupování v řízení před Ústavním soudem. Tím odůvodnila, že dosud vady neodstranila, avšak ve stanovené lhůtě žádný jiný procesní úkon neučinila. Stanovená lhůta k odstranění vad tedy marně uplynula v pondělí dne 6. července 2009.

5. Ústavní soud ústavní stížnost ze shora vyložených důvodů odmítl bez přítomnosti účastníků podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, pro neodstranění vad ve stanovené lhůtě.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. července 2009


Jiří Nykodým, v. r.
soudce zpravodaj


Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 21. 7. 2009, sp. zn. II. ÚS 1373/09, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies