III. ÚS 1387/09

21. 07. 2009, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dne 21. července 2009 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu J. K., proti usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. března 2009 č. j. 4 Nd 90/2009-60, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:


Ústavní soud obdržel dne 27. 5. 2009 podání navrhovatele, kterým napadá usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 3. 2009 č. j. 4 Nd 90/2009-60.

Protože výše uvedené podání nesplňovalo podmínky a předpoklady pro zahájení řízení o ústavní stížnosti podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval soudce zpravodaj navrhovatele k odstranění vad návrhu ve smyslu připojeného písemného poučení. K odstranění vad návrhu stanovil soudce zpravodaj navrhovateli 30denní lhůtu, která počala běžet dnem doručení písemné výzvy a poučení, tedy dnem 17. 6. 2009 (viz doručenka na č. l. 4).

Dne 29. 6. 2009 obdržel Ústavní soud sdělení navrhovatele, v němž uvádí, že porušení svých práv spatřuje v tom, že v blíže neidentifikovaném řízení dochází údajně k značným průtahům [bod ad) 1 podání], že "soudy prvního stupně" prý také nereagují na jeho žádosti o ustanovení advokáta k hájení jeho práv a oprávněných zájmů, a to jak v řízení dovolacím, tak i v řízení před Ústavním soudem [bod ad) 2]. Současně navrhovatel navrhl, aby Ústavní soud rozhodl tak, "že České republice uloží povinnost zaplatit mu na úhradu pohledávky částku ve výši 373 824,50 Kč, spolu s příslušenstvím ve výši 1 246 017,- Kč, a to do 15 dnů od právní moci rozsudku" [bod ad) 3].

Protože navrhovatel podmínkám výzvy nevyhověl, Ústavnímu soudu nezbylo, než aby návrh odmítl podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, neboť navrhovatel vady návrhu ve lhůtě jemu k tomu určené neodstranil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. července 2009


JUDr. Jan Musil v. r.
soudce zpravodaj


Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 21. 7. 2009, sp. zn. III. ÚS 1387/09, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies