III. ÚS 472/09

22. 07. 2009, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dne 22. července 2009 v senátě složeném z předsedy Jana Musila a soudců Vladimíra Kůrky a Jiřího Muchy (soudce zpravodaj) mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů 1. M. K. a 2. K. S., obou zastoupených JUDr. Miroslavem Jindrákem, advokátem v Praze 4, Zdiměřická 1452/26, proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 23. 10. 2008 č. j. 19 Co 2367/2008-28 a usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 19. 9. 2008 č. j. 30 C 232/2008-21, spojené s návrhem na zrušení ustanovení § 26 a části ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Ústavní stížnost a s ní spojený návrh se odmítají.

Odůvodnění

V obsáhlé ústavní stížnosti, doručené Ústavnímu soudu dne 3. 3. 2009 a doplněné podáním ze dne 3. 4. 2009, stěžovatelé navrhují, aby Ústavní soud zrušil shora označená usnesení obecných soudů. Usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích bylo potvrzeno rozhodnutí okresního soudu, jímž tento nepřipustil, aby stěžovatele v řízení o určení neplatnosti výpovědi nájmu z bytu zastupovala Ing. M. P., jako jejich zmocněnkyně ve smyslu § 27 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "o. s. ř."). Tím dle stěžovatelů došlo k porušení jejich základních práv a svobod zakotvených v preambuli čl. 1 odst. 1 a čl. 4 Ústavy ČR, čl. 1, čl. 3 odst. 1 a 3, čl. 4 odst. 3 a 4 a čl. 23 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), v čl. 26 Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech a čl. 14 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Stěžovatelé současně navrhli zrušení ustanovení § 26 o. s. ř. a žádali jeho nahrazení "takovou právní úpravou, aby byl zaručen rovný přístup všem právnickým osobám v postavení neziskových organizací (občanských sdružení), které ve své činnosti hájí sociální zájmy svých členů". Stěžovatelé navrhli také zrušení části ustanovení § 27 odst. 2 o. s. ř. ve znění "anebo jestliže jako zástupce vystupuje v různých věcech opětovně" pro jeho kolizi s Ústavou.

Ústavní soud nejprve zkoumal, zda byly splněny formální podmínky meritorního posouzení ústavní stížností, a zjistil, že tomu tak není.

Ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje (§ 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon o Ústavním soudu"). V předmětné věci bylo takovým rozhodnutím usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. 19 Co 2367/2008-28 ze dne 23. října 2008, jež nabylo právní moci dne 18. listopadu 2008. Ústavní stížnost byla právním zástupcem stěžovatelů sepsána dne 27. února 2009 a Ústavnímu soudu doručena dne 3. března 2009, z čehož je nepochybné, že byla podána po lhůtě stanovené citovaným ustanovením zákona o Ústavním soudu. Proto Ústavnímu soudu nezbylo než ústavní stížnost odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) a § 43 odst. 2 písm. b) zákona o Ústavním soudu. Jejím odmítnutím odpadla i základní podmínka posouzení návrhu na zrušení právního předpisu s touto ústavní stížností spojeného.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 22. července 2009


Jan Musil
předseda senátu Ústavního soudu


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 22. 7. 2009, sp. zn. III. ÚS 472/09, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies