IV. ÚS 1488/09

28. 07. 2009, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudkyní zpravodajkou JUDr. Vlastou Formánkovou ve věci návrhu A. K., bez právního zastoupení, směřující proti blíže nespecifikovaným rozhodnutím Městského soudu v Brně a Krajského soudu v Brně takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 8. června 2009 návrh, kterým se navrhovatelka domáhala zrušení blíže nespecifikovaných rozhodnutí v různých věcech vedených u Městského soudu v Brně a u Krajského soudu v Brně.

Výše uvedený návrh nesplňoval náležitosti ústavní stížnosti stanovené v ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Navrhovatelka zejména nebyla právně zastoupena advokátem (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu) a nebyla přiložena kopie rozhodnutí o posledním prostředku ochrany jejího práva (§ 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu).

Vzhledem k uvedeným okolnostem byla navrhovatelka přípisem ze dne 12. června 2009 vyzvána, aby vady návrhu odstranila. K tomu jí byla stanovena lhůta v trvání 30 dnů od doručení výzvy. Současně byla navrhovatelka poučena o nezbytných náležitostech ústavní stížnosti a též o tom, že nebudou-li v uvedené lhůtě vady jejího návrhu odstraněny, bude tento návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnut.

Z doručenky je zřejmé, že navrhovatelka převzala výzvu Ústavního soudu dne 18. června 2009 a den následující, tedy dne 19. června 2009, jí počala běžet lhůta pro odstranění vad návrhu, která skončila dne 20. července 2009. Navrhovatelka však ve stanovené lhůtě, ani do dne rozhodnutí Ústavního soudu, vady návrhu neodstranila, ani na výzvu nikterak, např. žádostí o prodloužení lhůty k odstranění vad návrhu, nereagovala.

Soudkyni zpravodajce proto nezbylo, než mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu z důvodu neodstranění vad návrhu ve lhůtě k tomu určené návrh odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 28. července 2009


Vlasta Formánková
soudkyně zpravodajka


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 28. 7. 2009, sp. zn. IV. ÚS 1488/09, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies