III. ÚS 1640/09

28. 07. 2009, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Pavlem Rychetským, mimo ústní jednání, ve věci ústavní stížnosti stěžovatele M. H., proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. března 2009 sp. zn. 54 Co 536/2008 a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 30. dubna 2008 sp. zn. 9 C 216/2006, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění


Stěžovatel podáním Ústavnímu soudu ze dne 24. června 2009 se domáhal zrušení výše uvedených rozhodnutí obecných soudů, neboť jimi bylo porušeno jeho ústavně zaručené právo na soudní ochranu dle čl. 36 Listiny základních práv a svobod.

Stěžovatel tvrdil, že vydáním těchto rozhodnutí orgány veřejné moci porušily jeho Ústavou zaručená základní práva, když pro rozhodnutí byl použit neplatný právní předpis, což je v rozporu i s judikaturou Ústavního soudu (II. ÚS 636/02, III. ÚS 351/97, III. ÚS 105/95). Dále stěžovatel z důvodu jeho tíživé sociální situace požádal Ústavní soud o přidělení advokáta pro řízení před Ústavním soudem.

Z rozhodnutí vyplynulo, že předmětem sporu byla úhrada za dodávky plynu v období od dubna 2002 do dubna 2003 ve výši žalované částky. Stěžovateli byla rozsudkem soudu I. stupně uložena povinnost zaplatit žalobkyni Pražské plynárenské a. s. částku 14.686,- Kč s 3 % úrokem z prodlení od 10. června 2003 do zaplacení a náklady řízení (spolu s vedlejším účastníkem). Soud II. stupně změnil rozhodnutí jen do příslušenství žalované částky, že úrok ve výši 3% z prodlení za období od 10. června 2003 do 3. března 2007 se zamítá, jinak se potvrzuje. Stěžovateli byla uložena povinnost nahradit žalobkyni náklady řízení 23.638,40 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám právního zástupce.

Dle § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), fyzické a právnické osoby jako účastníci nebo jako vedlejší účastníci řízení před Ústavním soudem musí být zastoupeny advokátem v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy.

Podání také zjevně nebylo sepsáno advokátem a nebyla k němu přiložena plná moc zvolenému advokátovi. Protože šlo o podání nesplňující formální podmínky ústavní stížnosti předepsané zákonem (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu), byly stěžovateli jeho formální vady vytknuty a současně mu byla stanovena, pod následky plynoucími z ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, lhůta k odstranění vad podání v trvání 20 dnů.

Výzva k odstranění vad, jak je o ní zmínka, byla stěžovateli doručena 1. července 2009 a ve lhůtě stanovené Ústavním soudem (tj. do 21. července 2009) na ni nereagoval a dosud vytknuté vady neodstranil. Ústavnímu soudu nezbylo, než ve věci rozhodnout odmítavým výrokem [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 28. července 2009


Pavel Rychetský v. r.
soudce zpravodaj


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 28. 7. 2009, sp. zn. III. ÚS 1640/09, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies