II. ÚS 1233/09

30. 07. 2009, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Nykodýmem o návrhu stěžovatele J. B., advokátem nezastoupeného, směřujícím proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice, ze dne 16. 4. 2009, č. j. 22 Co 162/2009-53, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel se obrátil na Ústavní soud s podáním směřujícím proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice, ze dne 16. 4. 2009, č. j. 22 Co 162/2009-53; v rubrice podání uvedl navíc ještě usnesení Okresního soudu ve Svitavách ze dne 12. 3. 2009, č. j. 6 C 230/2008-44). Z textu přípisu vyplynulo, že brojí proti postupu obecných soudů, které jej odmítly osvobodit od povinnosti platit soudní poplatek a ustanovit mu pro řízení zástupce z řad advokátů.

Protože uvedené podání nesplňovalo náležitosti ústavní stížnosti tak, jak je vyžaduje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v platném znění (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl stěžovatel vyzván přípisem, který převzal dne 15. 6. 2009, k odstranění vad podání ve lhůtě 30 dnů od jeho doručení; přípis obsahoval podrobné pokyny, jak při nápravě formálních nedostatků postupovat. Současně byl stěžovatel upozorněn, že pokud se tak nestane, bude jeho návrh odmítnut podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Stěžovatel však na tuto výzvu do dne rozhodnutí o návrhu nijak nereagoval.

Soudce zpravodaj tedy ve věci již bez dalšího rozhodl.

V řízení o ústavní stížnosti je nezbytné, aby byli stěžovatelé právně zastoupeni advokátem (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu), a to již při jejím podání. Návrh musí vykazovat alespoň minimální formální náležitosti stanovené zákonem o Ústavním soudu; musí z něho být patrno, které věci se týká a co se jím sleduje. Text podání musí obsahovat pravdivé a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností, jakož i ústavněprávní argumentaci.

Protože vytčené nedostatky stěžovatel ani přes výzvu soudce zpravodaje neodstranil, zejména pak nepředložil plnou moc pro zvoleného zástupce, nebylo možno postupovat jinak, než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. července 2009


Jiří Nykodým, v. r.
soudce zpravodaj


Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 30. 7. 2009, sp. zn. II. ÚS 1233/09, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies