I. ÚS 1786/09

03. 08. 2009, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatele P. Č., proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. 19 Co 1180/2009-80 ze dne 5. května 2009 a proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. 19 Co 1184/2009-84 ze dne 5. května 2009 a proti jiným zásahům orgánu veřejné moci, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností brojí stěžovatel proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. 19 Co 1180/2009-80 ze dne 5. května 2009, jímž bylo odmítnuto jeho odvolání proti usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích č. j. 26 E 288/2008-32 ze dne 9. května 2008. Dále napadá i usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. 19 Co 1184/2009-84 ze dne 5. května 2009, jímž bylo odmítnuto jeho odvolání proti usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích č. j. 26 E 288/2008-73 ze dne 19. března 2009. Stěžovatel konečně navrhuje, aby Ústavní soud zakázal dvěma jmenovitě uvedeným soudcům obecného soudu počínati si způsobem, který je ústavní stížností specifikován.

Dříve než se Ústavní soud může zabývat věcným projednáním ústavní stížnosti, je povinen zkoumat, zda jsou splněny předpoklady zahájení řízení o ústavní stížnosti, stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Uvedené podání nesplňovalo zákonem stanovené náležitosti ústavní stížnosti dané v ustanovení § 27 a násl. zákona o Ústavním soudu. Stěžovatel nebyl zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu).

Ústavní soud lustrací podání k Ústavnímu soudu zjistil, že stěžovatel podal dalších 15 návrhů, přičemž ani v jednom případě nebyl advokátem zastoupen. Stěžovatel byl v již projednaných věcech vyzýván k odstranění uvedené vady opakovaně, a byla mu prodlužována lhůta k odstranění vad (srovnej např. usnesení Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 291/09 ze dne 22. června 2009, sp. zn. IV. ÚS 424/09 ze dne 30. března 2009, sp. zn. I. ÚS 257/09 ze dne 23. dubna 2009 a další); k odstranění vad byl vyzýván i v dalších věcech, které dosud ukončeny nebyly (srovnej např. sp. zn. II. ÚS 1482/09, sp. zn. II. ÚS 1696/09).

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavnímu soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené.

Jak je z výše uvedeného patrné, stěžovatel byl opakovaně obeznámen s podmínkou povinného advokátního zastoupení v řízení před Ústavním soudem. Je tedy v jeho vlastním zájmu, aby vady odstranil, resp. aby jeho další podání již tuto vadu neobsahovala.

Ústavní soud dovozuje, že v řízení o ústavní stížnosti není nevyhnutelnou podmínkou, aby se poučení o povinném zastoupení advokátem dostávalo konkrétnímu stěžovateli vždy v každém individuálním řízení, jestliže se tak stalo v předchozích identických případech. Lze-li vycházet ze spolehlivého předpokladu, že dříve poskytnuté poučení bylo objektivně způsobilé zprostředkovat stěžovateli informaci, že se na Ústavní soud nelze obrátit jinak, než v zastoupení advokátem, pak se jeví setrvávání na požadavku vždy nového a totožného poučování postupem neefektivním a formalistickým. Ústavní soud k tomu závěru dospěl opakovaně a jeho rozhodovací praxe je v tomto směru ustálená (srovnej např. usnesení Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2387/08 ze dne 22. října 2008, sp. zn. IV. ÚS 2386/08 ze dne 6. října 2008, sp. zn. II. ÚS 713/08 ze dne 1. dubna 2008, sp. zn. II. ÚS1638/07 ze dne 24. července 2007 a další).

Za tohoto stavu Ústavní soud ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. srpna 2009

Vojen Güttler
soudce zpravodaj


Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 3. 8. 2009, sp. zn. I. ÚS 1786/09, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies