I. ÚS 467/09 #2

03. 08. 2009, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatele P. Č., proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. 19 Co 172/2009-28 ze dne 23. ledna 2009 a proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. 19 Co 807/2009-48 ze dne 22. dubna 2009, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností brojí stěžovatel proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. 19 Co 172/2009-28 ze dne 23. ledna 2009, jímž byl ve výroku I potvrzeno usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích č. j. 17 C 345/2008-16 ze dne 15. prosince 2008. Podáním ze dne 5. června rozšířil stěžovatel ústavní stížnost i proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. 19 Co 807/2009-48 ze dne 22. dubna 2009, jímž bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích č. j. 17 C 346/2008-39 ze dne 17. února 2009.

Dříve než se Ústavní soud může zabývat věcným projednáním ústavní stížnosti, je povinen zkoumat, zda jsou splněny předpoklady zahájení řízení o ústavní stížnosti, stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Uvedené podání však nesplňovalo zákonem stanovené náležitosti ústavní stížnosti dané v ustanovení § 27 a násl. zákona o Ústavním soudu a stěžovatel nebyl zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu).

Ústavní soud vyzval stěžovatele přípisem ze dne 5. března 2009 (doručeným dne 12. března 2009) k odstranění vad podání ve lhůtě 20 dnů ode dne doručení uvedené výzvy. K žádosti stěžovatele ze dne 30. března 2009 byla lhůta k odstranění vad prodloužena do 30. dubna 2009.

V prodloužené lhůtě stěžovatel vady podání neodstranil a dne 4. května 2009 uplatnil námitku podjatosti soudce zpravodaje. O námitce podjatosti rozhodl Ústavní soud usnesením č. j. I. ÚS 467/09-24 ze dne 23. června 2009 tak, že soudce zpravodaj JUDr. Vojen Güttler není vyloučen z projednání a rozhodování o ústavní stížnosti vedené pod v záhlaví uvedenou spisovou značkou.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel ani v prodloužené lhůtě vady návrhu neodstranil, nezbylo Ústavnímu soudu než ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 psím. a) zákona o Ústavním soudu mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. srpna 2009

Vojen Güttler
soudce zpravodaj


Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 3. 8. 2009, sp. zn. I. ÚS 467/09 #2, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies