I. ÚS 525/07 #2

05. 08. 2009, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud České republiky rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Františka Duchoně a soudců Vojena Güttlera a Ivany Janů ve věci ústavní stížnosti stěžovatele A. S., právně zastoupeného JUDr. Lubomírem Čermákem, advokátem se sídlem Starobrněnská 20, 602 00 Brno, proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 30. 5. 2006, č.j. 21 Co 360/2005-57, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 1. 2007, č.j. 33 Cdo 176/2007-82, za účasti Krajského soudu v Brně a Nejvyššího soudu jako účastníků řízení, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 27. 2. 2007 se stěžovatel A. S. domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 30. 5. 2006, č.j. 21 Co 360/2005-57, a usnesení Nejvyššího soudu v Brně ze dne 24. 1. 2007, č.j. 33 Cdo 176/2007-82.

V průběhu řízení před Ústavním soudem oznámil právní zástupce stěžovatele, že stěžovatel dne 20. 7. 2008 zemřel. Z tohoto důvodu právní zástupce stěžovatele navrhoval, aby Ústavní soud řízení zastavil.

Podle ustanovení § 63 zákona o Ústavním soudu, pokud citovaný zákon nestanoví jinak, použijí se pro řízení před Ústavním soudem přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu a předpisy vydané k jeho provedení. Podle ustanovení § 107 odst. 1 o. s. ř., jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat. Není-li možné v řízení ihned pokračovat, soud řízení přeruší. O tom, s kým bude v řízení pokračováno, soud rozhodne usnesením.

Přípisem ze dne 22. 9. 2008 oznámila JUDr. D. H., notářka v Brně, Ústavnímu soudu, že byla Městským soudem v Brně pověřena, aby jako soudní komisař provedla úkony ve věci projednání dědictví po stěžovateli.

Usnesením ze dne 6. 10. 2008, sp. zn. I. ÚS 525/07 proto Ústavní soud řízení o ústavní stížnost zemřelého stěžovatele A. S. přerušil do doby skončení dědického řízení. Ústavní soud tak rozhodl na základě závěru, že se v projednávaném případě nejedná o práva, jež by podle hmotného práva byla vázána na osobu stěžovatele, současně přitom rozhodnutí v řízení týkajících závazkových vztahů jsou rozhodnutími, která jsou způsobilá podstatně zasáhnout do majetku účastníka řízení. Z povahy věci tak plyne, že se nejednalo o práva účastníka řízení, která by nepřecházela na jeho právní nástupce, a z tohoto důvodu by bylo nutné řízení zastavit.

Z dědického spisu Městského soudu v Brně sp. zn. 86 D 533/08, který si Ústavní soud vyžádal, bylo zjištěno, na základě usnesení Městského soudu v Brně ze dne 12. 11. 2008, č. j. 86 D 533/08-82, byli jako dědicové povoláni rovným dílem v první dědické skupině J. S., J. S., Bc. P. S., J. G. a O. B.

Ústavní soud vyzval dědice ke sdělení, zda budou v řízení o ústavní stížnosti po zemřelém stěžovateli pokračovat, a současně jim k tomu stanovil lhůtu 30 dnů od obdržení této výzvy. Dopisem ze dne 1. 4. 2009 sdělil pan Bc. P. S., že nehodlá v řízení o předmětné ústavní stížnosti pokračovat, ostatní dědicové se ve stanovené lhůtě nevyjádřili, ačkoli jim byla výzva řádně doručena, Ústavní soud má tedy zato, že projevili vůli do řízení o ústavní stížnosti v souzené věci po zemřelém stěžovateli nevstoupit. Za této situace ztráta způsobilosti stěžovatele být účastníkem řízení brání pokračovat v řízení o ústavní stížnosti, Ústavní soud tedy dle ustanovení § 107 odst. 5 o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 63 zákona o Ústavním soudu řízení o podané ústavní stížnosti zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. srpna 2009

František Duchoň
předseda senátu


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 5. 8. 2009, sp. zn. I. ÚS 525/07 #2, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies