I. ÚS 1659/09

05. 08. 2009, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Ing. P. G., proti zásahu orgánu veřejné moci do jeho ústavních práv, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 26. 6. 2009, kterou si stěžovatel sepsal sám, požádal Ústavní soud, aby zabránil Ministerstvu spravedlnosti v porušování jeho základních práv a svobod.

Vzhledem k tomu, že jeho ústavní stížnost nesplňovala požadavky řádného návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem, vyzval soudce zpravodaj stěžovatele k odstranění jejích vad. Stěžovatele informoval, že zákon o Ústavním soudu vyžaduje, aby každá ústavní stížnost byla sepsána advokátem a doložena jeho plnou mocí. K odstranění vad stanovil stěžovateli lhůtu 20ti dnů od doručení výzvy, která byla stěžovateli doručena dne 13. 7. 2009.

Stěžovatel v poslední den lhůty, tj. 3. 8. 2009, sdělil, že Českou advokátní komorou (dne 21. 7. 2009) určený advokát odmítl poskytnutí právní služby a advokát náhradní mu dosud nebyl určen. Proto požádal Ústavní soud o prodloužení lhůty k odstranění vad podání na dobu jednoho roku.

Soudce zpravodaj po zvážení dané situace dospěl k závěru, že lhůta 20ti dnů k odstranění vad návrhu byla zcela přiměřená, takže považuje za nadbytečné určovat lhůtu další. Ve výzvě jasně stanovil, v jaké lhůtě je nutno vady návrhu odstranit s tím, že její nedodržení bude mít za následek jeho odmítnutí.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, soudce zpravodaj, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, návrh odmítl podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. srpna 2009

František Duchoň
soudce Ústavního soudu


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 5. 8. 2009, sp. zn. I. ÚS 1659/09, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies