IV. ÚS 1111/09 #2

05. 08. 2009, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků ve věci stěžovatele Ing. P. G., právně zastoupeného JUDr. Jiřím Hrádkem, advokátem se sídlem Přecechtělova 16/2393, Praha 5, směřující proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 1. 2009 č. j. Nco 211/2008-168, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, podanou Ústavnímu soudu dne 30. 4. 2009 se stěžovatel domáhá zrušení usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 1. 2009 č. j. Nco 211/2008-168, neboť tímto rozhodnutím soudu bylo podle jeho názoru porušeno základní subjektivní právo, jež je mu garantováno zejména čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina").

Ústavní stížnost je přitom oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním pořádkem. Lze ji podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje, když takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení. Byl-li mimořádný opravný prostředek orgánem, který o něm rozhoduje, odmítnut jako nepřípustný z důvodů závisejících na jeho uvážení, lze podat ústavní stížnost proti předchozímu rozhodnutí o procesním prostředku k ochraně práva, které bylo mimořádným opravným prostředkem napadeno, ve lhůtě 60 dnů od doručení takového rozhodnutí o mimořádném opravném prostředku. Soudce zpravodaj mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, je-li podán po lhůtě k tomu stanovené [§ 72 odst. 1 písm. a), odst. 3 a 4, § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

U Okresního soudu pro Prahu - východ přitom Ústavní soud zjistil, že napadené usnesení Vrchního soudu v Praze bylo stěžovateli doručeno 30. 1. 2009 (stěžovatel nebyl v době doručení napadaného usnesení právně zastoupen). Ústavní stížnost napadající předmětné usnesení Vrchního soudu v Praze byla Ústavnímu soudu doručena 30. 4. 2009, tj. po uplynutí zákonné 60denní lhůty od doručení posledního procesního prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně práva poskytuje.

Pro výše uvedené byla ústavní stížnost v souladu s § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnuta.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 5. srpna 2009


Michaela Židlická
soudkyně zpravodajka


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 5. 8. 2009, sp. zn. IV. ÚS 1111/09 #2, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies