II. ÚS 1168/09

10. 08. 2009, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele L. B., o návrhu ze dne 6. 5. 2009, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 6. 5. 2009, doplněným podáním ze dne 7. 5., 14. 5., 26. 5. a 29. 5. 2009, podal navrhovatel stížnost ve věci exekuce vyklizením bytu, vedené u Okresního soudu v Chebu, v níž se domáhal obnovy řízení a zastavení exekuce. Poukazoval na to, že byt užíval 25 let a s původním majitelem měl uzavřenou nájemní smlouvu. Nový majitelé s ním však novou nájemní smlouvu opakovaně odmítali uzavřít a požadovali, aby byt vyklidil. Navrhovatel vyjádřil své přesvědčení, že se před obecnými soudy nemohl dovolat spravedlnosti, byl zbaven svého práva na bydlení a rovněž má obavu, že byl při posuzování věci diskriminován jako příslušník romského etnika.

Vzhledem k tomu, že podání navrhovatele nesplňovala náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), Ústavní soud přípisem ze dne 2. 6. 2009 navrhovatele vyzval k odstranění jeho vad ve lhůtě do 20 dnů. Upozornil ho zejména na to, že v řízení před Ústavním soudem musí být zastoupen advokátem, a to včetně sepsání ústavní stížnosti. Současně ho poučil o následcích spojených s nesplněním výzvy. Uvedenou výzvu navrhovatel obdržel oproti podpisu dne 9. 6. 2009.

Dne 15. 6. 2009 byl Ústavnímu soudu doručen přípis, jímž navrhovatel žádal o prodloužení lhůty k odstranění vad, neboť zažádal o přidělení advokáta Českou advokátní komorou. Ústavní soud jeho žádosti vyhověl a dne 30. 6. 2009 lhůtu prodloužil o dalších 20 dnů ode dne obdržení přípisu. Navrhovatele současně informoval, že jde o lhůtu konečnou a opětovně ho poučil, že pokud ani v prodloužené lhůtě nebudou vady návrhu odstraněny, bude návrh bez dalšího odmítnut.

Sdělení Ústavního soudu bylo dne 1. 7. 2009 uloženo u poštovního doručovatele a zásilka byla vyzvednuta navrhovatelem dne 13. 7. 2009. Přes výše uvedená upozornění Ústavního soudu však navrhovatel vady podání ve stanovené lhůtě neodstranil. Ústavní stížnost tudíž není ve smyslu zákona o Ústavním soudu projednatelná.

Za této situace nezbylo Ústavnímu soudu, než návrh, dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, odmítnout, neboť navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není přípustné odvolání.

V Brně dne 10. srpna 2009


Stanislav Balík
soudce zpravodaj


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 10. 8. 2009, sp. zn. II. ÚS 1168/09, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies