I. ÚS 1157/09

12. 08. 2009, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti L. M., zastoupeného Mgr. Josefem Smutným, advokátem, AK se sídlem v Pardubicích, třída Míru 66, proti rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka Pardubice ze dne 29. 1. 2009 č. j. 22 Co 20/2009-55, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním, doručeným Ústavnímu soudu dne 5. 5. 2009, se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí obecného soudu.

Stěžovatelovo podání nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož trpělo vadami (kupříkladu pro řízení před Ústavním soudem nebyl stěžovatel zastoupen advokátem - § 30, § 31 zákona o Ústavním soudu).

K odstranění nedostatků tohoto podání byl navrhovatel vyzván písemnou výzvou, doručenou mu dne 2. 6. 2009, v níž byl též upozorněn, že nestane-li se tak ve lhůtě 20 dnů, bude stížnost odmítnuta. Dostalo se mu náležitého poučení, jaké náležitosti má návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem obsahovat, a jakými nedostatky oproti tomu trpí.

Dne 16. 6. 2009 došel Ústavnímu soudu přípis advokáta stěžovatele (spolu s plnou mocí ze dne 6. 6. 2009), kterým však nebyly vytýkané vady podání stěžovatele plně odstraněny, což ostatně konstatuje i sám advokát, neboť uvádí, že pro nepřítomnost stěžovatele v ČR nyní nemůže doplnit bez porady s klientem podrobnou právní argumentaci ("V tomto podání budou proto odstraněny jen základní vady podání s tím, že další právní rozbor a argumentace bude následovat po prostudování spisů a po poradě s klientem.").

Ústavní soud tudíž zaslal advokátovi stěžovatele další výzvu k odstranění vad ústavní stížnosti, doručenou mu dne 22. 6. 2009, v níž bylo uvedeno, že nebudou-li odstraněny vady ústavní stížnosti ve lhůtě 15 dnů, bude stížnost odmítnuta. Tato výzva byla zaslána rovněž stěžovateli, ale vrátila se Ústavnímu soudu s tím, že nebyla stěžovatelem vyzvednuta a byla uložena dne 22. 6. 2009.

Na tuto výzvu reagoval advokát stěžovatele přípisem, v němž uvádí, že "ve stanovené lhůtě však nemohu vyhovět, neboť stěžovatel je od poloviny června do druhé poloviny srpna mimo Evropu, přičemž před jeho odjezdem se již nepodařilo uskutečnit schůzku k projednání celé věci a k převzetí kompletního spisového materiálu. Bylo to způsobeno jednak mým pracovním zaneprázdněním v již dříve sjednaných záležitostech a dále jeho programem před odjezdem z ČR na více než dva měsíce. Dovoluji si proto mimořádně požádat Ustavní soud o prodloužení lhůty k odstranění vady podání do 10 dnů od jeho návratu do ČR, tj. do 2.9.2009."

Ústavní soud neshledal důvod k dalšímu prodloužení lhůty k odstranění vad ústavní stížnosti stěžovatele. K tomu ho vedou následující důvody.

V rámci řady řízení o ústavní stížnosti byl stěžovatel mnohokrát zastoupen advokátem (srov. např. IV. ÚS 163/04, I. ÚS 553/06, III. ÚS 2486/07, II. ÚS 3032/07, IV. ÚS 2570/08). Dokonce, stěžovatel byl opakovaně Ústavním soudem výslovně informován ve výzvě k odstranění vad ústavní stížnosti, že je povinen být zastoupen advokátem (srov. řízení pod sp. zn. III. ÚS 1565/08, II. ÚS 3032/07). Ve svém přípise ze dne 25. 11. 2007 pod sp. zn. II. ÚS 3032/07 ostatně sám uvádí, že si je "vědom nutného právního zastoupení v řízení před Ústavním soudem". Musí mu tedy být známo, že v řízení před Ústavním soudem je povinen být zastoupen advokátem; přesto se tentokrát obrátil na Ústavní soud bez řádného právního zastoupení. Přitom ve všech předchozích řízeních o ústavní stížnosti, v nichž byl zastoupen advokátem, jej zastupoval stejný advokát, konkrétně Mgr. Josef Smutný (stejně jako v nynějším řízení).

Navíc, stěžovatel ve svém podání ze dne 4. 5. 2009 výslovně prohlásil, že "toto podání bude stěžovatelem podrobně doplněno ve lhůtě 30ti dní". Sám tak deklaroval, že během následujících 30 dní bude mít čas se vlastní ústavní stížnosti věnovat. Ústavnímu soudu však v této době nedošlo nic.

Nadto, stěžovatel se zřejmě sešel se svým advokátem Mgr. Josefem Smutným dne 6. 6. 2009; tímto dnem je totiž datována podepsaná plná moc k zastupování v řízení o této ústavní stížnosti, byť advokát uvádí, že před odjezdem stěžovatele od poloviny června mimo Evropu se nepodařilo uskutečnit schůzku k projednání celé věci a k převzetí kompletního spisového materiálu.

Advokát Mgr. Smutný poukazuje na své pracovní zaneprázdnění v již dříve sjednaných záležitostech. I kdyby toto tvrzení bylo pravdou (advokát jej totiž již dále nijak nekonkretizuje a nedokládá), stěžovatel se mohl nechat zastoupit jiným advokátem, aby vyhověl výzvě Ústavního soudu. Navíc jak je uvedeno v předchozím odstavci, advokát se se stěžovatelem zřejmě sešel.

Advokát Mgr. Smutný se dále zmiňuje o stěžovatelově "programu před odjezdem z ČR na více než dva měsíce". Jednak, toto tvrzení je zcela neurčité, není nijak konkretizováno ani dokladováno, jednak samotný stěžovatel svůj čas věnoval sepsání ústavní stížnosti v době kratší než dva měsíce před odjezdem z ČR (tj. v polovině června); a navíc sám - jak již bylo uvedeno - ve svém podání ze dne 4. 5. 2009 prohlašuje, že "toto podání bude stěžovatelem podrobně doplněno ve lhůtě 30ti dní". To však neučinil - ani dodatečně - byť se s advokátem při podpisu plné moci sejít mohl.

Prodloužení lhůty k odstranění vad ústavní stížnosti by představovalo faktické prodlužování zákonné lhůty k podání ústavní stížnosti, a tak zvýhodnění stěžovatele oproti ostatním stěžovatelům, kteří zákonné povinnosti podat bezvadnou ústavní stížnost v zákonem stanovené lhůtě dostáli. Zákonnou lhůtu k podání ústavní stížnosti nelze obcházet opakovaným dodatečným prodlužováním lhůty k odstranění vad ústavní stížnosti. Smyslem právního institutu lhůty je především omezení neurčitosti při uplatňování práv a časové omezení stavu nejistoty v právních vztazích. To platí o to více, jestliže jde v dané věci o civilní řízení, takže zásah do právní jistoty event. kasačním nálezem Ústavního soudu by mohl být velmi výrazný.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel ve stanovené lhůtě vady podání neodstranil, Ústavní soud ústavní stížnost podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. srpna 2009

Vojen Güttler
soudce zpravodaj


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 12. 8. 2009, sp. zn. I. ÚS 1157/09, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies