IV. ÚS 2094/09

24. 08. 2009, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudkyní zpravodajkou JUDr. Vlastou Formánkovou ve věci návrhu M. P., právně zastoupeného JUDr. Michalem Marčišinem, advokátem se sídlem advokátní kanceláře Hradec Králové, Gočárova tř. 1013, směřující proti rozsudkům Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. května 2008, č.j. 30 Ca 66/2007-122, a Nejvyššího správního soudu ze dne 28. května 2009, č.j. 3 As 39/2008-184, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se na Ústavní soud obrátil se svým podáním, jímž se domáhal zrušení shora citovaných rozsudků, neboť má za to, že jimi došlo ke zkráceni v jeho základních právech, konkrétně v právu na spravedlivý proces, zaručeném v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), jakož i práv dle čl. 1 Ústavy ČR.

Shora citovaným rozsudkem rozhodl Krajský soud v Hradci Králové tak, že rozhodnutí žalovaného Krajského úřadu královehradeckého kraje, ze dne 22. listopadu 2008, zn. 19277/RR/2005/Ře, a rozhodnutí Magistrátu města Hradce Králové, ze dne 23. června 2005, zn. 18968/2005/ST1/Šim/Pla, se zrušují a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení. Napadeným rozsudkem Nejvyššího správního soudu pak byla kasační stížnost stěžovatele proti citovanému rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové zamítnuta.

Jak je z uvedeného patrné, věc byla rozsudkem krajského soudu vrácena k dalšímu projednávání a rozhodnutí správních orgánů. Stěžovatel s takovým postupem nesouhlasí a namítá, že správní orgány rozhodly správně.

Ústavní soudnictví a pravomoc Ústavního soudu v individuelních věcech jsou v ČR vybudovány především na zásadě přezkumu věcí pravomocně skončených (a kasace pravomocných rozhodnutí), v nichž protiústavnost nelze napravit jiným způsobem, tedy především procesními prostředky, vyplývajícími z příslušných procesních norem, upravujících to které řízení či tu kterou materii. Pravomoc Ústavního soudu směřuje (za splnění dalších podmínek - § 72 odst. 2 al. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon o Ústavním soudu") vůči pravomocným rozhodnutím orgánů veřejné moci a pravomoc přezkumu jejich "jiného zásahu" je v podstatě jinak nezbytnou výjimkou, u níž však podmínka nemožnosti nápravy protiústavnosti jiným způsobem musí být zachována.

Pojem jiného zásahu orgánu veřejné moci nutno proto chápat tak, že zpravidla půjde o převážně jednorázový, protiprávní, a zároveň protiústavní útok těchto orgánů vůči základním ústavně zaručeným právům (svobodám), který v době útoku představuje trvalé ohrožení po právu existujícího stavu, přičemž takový útok sám není výrazem (výsledkem) řádné rozhodovací pravomoci těchto orgánů a jako takový se vymyká obvyklému přezkumnému či jinému řízení; z této fakticity musí posléze vyplynout, že důsledkům "takového zásahu orgánu veřejné moci", neplynoucímu z příslušného rozhodnutí, nelze čelit jinak než ústavní stížností, příp. nálezem Ústavního soudu, obsahujícím zákaz takového zásahu. Tato podmínka není přirozeně splněna tam, kde poškozenému je k dispozici obrana daná celým právním řádem republiky. V projednávaném případě nastala právě taková situace a nelze tedy hovořit o jiném zásahu orgánu veřejné moci.

Podle § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu je ústavní stížnost nepřípustná, pokud navrhovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práv poskytuje (§ 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu). Vzhledem k tomu, že napadeným rozhodnutím, resp. jemu předcházejícím rozsudkem byla věc postoupena věcně příslušnému orgánu, je třeba do doby, než tento orgán rozhodne, považovat návrh za předčasný.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavnímu soudu mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, je-li podaný návrh nepřípustný, nestanoví-li zákon jinak.

V projednávané věci nastal takový případ a Ústavnímu soudu nezbylo, než návrh podaný navrhovatelem podle tohoto ustanovení odmítnout.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. srpna 2009


Vlasta Formánková
soudkyně zpravodajka


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 24. 8. 2009, sp. zn. IV. ÚS 2094/09, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies