IV. ÚS 1702/09

24. 08. 2009, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudkyní zpravodajkou JUDr. Vlastou Formánkovou ve věci návrhu J. M., bez právního zastoupení, směřující proti postupu a rozhodnutím Okresního soudu v Karviné ze dne 16. července 2007, č.j. 103 T 138/2007-114, Okresního soudu v Karviné ze dne 21. května 2009, neurčené sp. zn., a Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. června 2009, sp. zn. 5 To 265/2009, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel podání navrhovatele, v němž popsal okolnosti svého odsouzení. Navrhovatel namítal, že soudy nepostupovaly v souladu s příslušnými předpisy a domáhal se přezkumu věci Ústavním soudem.

Uvedené podání ovšem nesplňovalo náležitosti ústavní stížnosti dané v ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Navrhovatel zejména nebyl právně zastoupen (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu) ani nepředložil stejnopis rozhodnutí o posledním opravném prostředku (§72 odst. 6 zákon o Ústavním soudu). Proto byl dopisem ze dne 15. července 2009, doručeným mu dne 17. července 2009, vyzván, aby vady podání odstranil. Současně mu byly poskytnuty informace o náležitostech ústavní stížnosti i kontakt na Českou advokátní komoru pro ustanovení právního zástupce. K odstranění vad mu byla stanovena lhůta v trvání 30 dnů od doručení výzvy. Dále byl navrhovatel poučen, že nebudou-li v uvedené lhůtě vady podání odstraněny, bude jeho podání odmítnuto podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Na uvedenou výzvu však navrhovatel do dnešního dne nikterak nereagoval.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavnímu soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené. Vzhledem k tomu, že navrhovatel vady podání ve stanovené lhůtě neodstranil, a není ani patrné, že by vynaložil odpovídající snahu k jejich odstranění, nezbylo než návrh podle citovaného ustanovení odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. srpna 2009


Vlasta Formánková
soudkyně zpravodajka


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 24. 8. 2009, sp. zn. IV. ÚS 1702/09, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies