III. ÚS 1503/09

25. 08. 2009, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Vladimírem Kůrkou ve věci návrhu Mgr. K. J., zastoupeného Mgr. Pavlem Hrtánkem, advokátem se sídlem v Brně, Adamcova 2, proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 23. 2. 2009, č. j. 44 Co 79/2008, a rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 20. 11. 2007, č. j. 22 P 54/98-912, takto :

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním, označeným jako ústavní stížnost, napadl stěžovatel v záhlaví označená rozhodnutí obecných soudů, vydaná v řízení o úpravu výživného, o výkon rozhodnutí a o úpravu styku s nezletilými dětmi (A. a R.).

Stěžovatel nebyl při podání ústavní stížnosti zastoupen advokátem (viz § 29, § 30 odst. 1 a § 31 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákona o Ústavním soudu") a jeho podání tak nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před ústavním soudem.

K odstranění uvedeného nedostatku byl stěžovatel veden výzvou ze dne 12. 6. 2009, kterou se mu dostalo upozornění, že podle ustanovení §§ 29 a 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu musí být fyzické a právnické osoby, jako účastníci řízení před Ústavním soudem, zastoupeny advokátem na základě speciální plné moci. Též byl informován, že podmínka povinného zastoupení advokátem bude považována za splněnou i tehdy, jestliže později zvolený advokát jeho podání doplní či nahradí podáním vlastním.

K odstranění této vady návrhu byla stěžovateli stanovena lhůta 30 dnů od doručení výzvy (16. 6. 2009) s upozorněním, že v případě jejího neodstranění bude návrh odmítnut [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu].

Dne 17. 7. 2009 byla Ústavnímu soudu doručena plná moc, kterou stěžovatel k zastupování v řízení o ústavní stížnosti zmocnil advokáta Mgr. Pavla Hrtánka, a to spolu s žádostí zmocněného advokáta o prodloužení lhůty k Ústavním soudem vyžádanému procesnímu úkonu.

Přípisem ze dne 20. 7. 2009 byla lhůta dodatečně prodloužena o dalších 15 dnů ode dne doručení výzvy (do 7. 8. 2009); ani v další, fakticky prodloužené lhůtě (žádné) podání zástupce stěžovatele Ústavnímu soudu však nedošlo, a tak je tomu dosud. Stěžovatelovo podání doplněno (nahrazeno) nebylo.

Ústavní soud považuje v této souvislosti za nezbytné (opakovaně) připomenout, že povinné zastoupení advokátem ve smyslu ustanovení § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu se zásadně vztahuje na celé řízení, od jeho počátku, tedy - a to především - již k sepisu (podání) samotné ústavní stížnosti, a nemůže být proto identifikováno s pouhým předložením plné moci. Ústavní soud v rozhodnutích sp. zn. II. ÚS 3132/08 či sp. zn. III. ÚS 2652/08 uvedl, že právě sepis návrhu je "základním úkolem advokáta, jehož účast má jednak vyloučit bezpředmětná podání a chránit občany před zbytečnými vydáními, jednak má vést k tomu, aby již v podání byly kvalifikovaně a srozumitelně vyhodnoceny skutečnosti vedoucí k porušení ústavnosti, a to za dodržení zákonem předepsaných náležitostí", a dále dodal, že "Ústavní soud je vázán zákonem a nemůže se spokojit toliko s formálním zastoupením stěžovatele advokátem, aniž by takový advokát v řízení účinně vystupoval".

Proto není možno přihlížet k obsahu původního návrhu, který stěžovatel učinil mimo povinné zastoupení advokátem (viz usnesení Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 141/97, Sbírka nálezů a usnesení ÚS, sv. 10, str. 377, usnesení sp. zn. Pl. ÚS 44/04, či usnesení sp. zn. II. ÚS 664/05, sp. zn. I. ÚS 564/2000, sp. zn. III. ÚS 2168/08, sp. zn. III. ÚS 2652/08 a další).

Z těchto důvodů soudce zpravodaj (bez jednání) podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu návrh stěžovatele odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. srpna 2009


Vladimír Kůrka
soudce zpravodaj


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 25. 8. 2009, sp. zn. III. ÚS 1503/09, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies