II. ÚS 1724/09

26. 08. 2009, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Pavlem Rychetským ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Ing. P. G., proti rozhodnutí Krajského soudu v Praze ze dne 14. května 2009 č. j. 19 Co 63/2009-134, a zásahu orgánu veřejné moci do jeho ústavních práv, spolu s návrhem na odklad vykonatelnosti napadeného rozhodnutí a určení jiného příslušného soudu k rozhodnutí, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 2. července 2009 se stěžovatel domáhal, aby Ústavní soud odložil vykonatelnost napadeného rozhodnutí Krajského soudu v Praze ze dne 14. května 2009 (19 Co 63/2009), kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu Praha-východ ze dne 11. září 2008 (6 C 233/2008-76), stěžovateli byla uložena povinnost zaplatit 9.665,99 Kč s přísl. a náklady řízení. Tímto podáním stěžovatel brojil proti zásahu orgánu veřejné moci do jeho ústavních práv, spolu s návrhem na odklad vykonatelnosti napadeného rozhodnutí a určení jiného příslušného soudu prvního stupně k řádnému řízení a nezávislému spravedlivému rozhodnutí.

Dle § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), fyzické a právnické osoby jako účastníci nebo jako vedlejší účastníci řízení před Ústavním soudem musí být zastoupeny advokátem v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy.

Podání také zjevně nebylo sepsáno advokátem a nebyla k němu přiložena plná moc zvolenému advokátovi. Protože šlo o podání nesplňující formální podmínky ústavní stížnosti předepsané zákonem, byly stěžovateli jeho formální vady vytknuty a současně mu byla stanovena, pod následky plynoucími z ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, lhůta k odstranění vad podání v trváni 20 dnů.

Výzva k odstranění vad, jak je o ní zmínka, byla stěžovateli doručena dne 13. července 2009. Stěžovatel vady podání neodstranil a zaslal několik podání, a to dne 17. července 2009 zaslal plnou moc udělenou advokátovi (bez akceptace advokáta), dne 23. července 2009 doručil Ústavnímu soudu odvolání plné moci. Stěžovatel podáním doručeným dne 3. srpna 2009 požádal o prodloužení lhůty k odstranění vad podání v přiměřené lhůtě jednoho roku z důvodů objektivních problémů České advokátní komory s určováním advokáta pro zastupování před Ústavním soudem.

Soudce zpravodaj po zvážení dané situace, zaslal dne 31. července 2009 stěžovateli opakovanou výzvu k odstranění vad podání s tím, že prodloužil stěžovateli lhůtu k odstranění vad podání s konečnou platností do 15. srpna 2009.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, soudce zpravodaj, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, návrh odmítl podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 26. srpna 2009


Pavel Rychetský v. r.
soudce zpravodaj


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 26. 8. 2009, sp. zn. II. ÚS 1724/09, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies