IV. ÚS 2217/09

26. 08. 2009, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Michaelou Židlickou ve věci ústavní stížnosti stěžovatele R. P., proti usnesení ze dne 25. 5. 2009 č. j. 1 Co 14/2009-58, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:


V ústavní stížnosti doručené dne 20. 8. 2009 stěžovatel navrhl zrušení výše uvedeného rozhodnutí, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí prvostupňového soudu o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku. Jeho ústavní stížnost není sepsána advokátem a stěžovatel advokátem zastoupen není - viz ustanovení § 29, § 30 odst. 1 a § 31 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Jeho ústavní stížnost tedy nesplňuje požadavky řádného návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem.

Z předchozích řízení o ústavních stížnostech, která stěžovatel vedl, je přitom zřejmé, že byl dostatečně seznámen s formálními náležitostmi, jež jsou na něj zákonem o Ústavním soudu kladené, a to včetně povinnosti být v řízení o ústavní stížnosti zastoupen advokátem (srov. k tomu např. usnesení Ústavního soudu ze dne 4. 12. 2007 sp. zn. I. ÚS 2555/07 a usnesení Ústavního soudu ze dne 23. 11. 2007 sp. zn. III. ÚS 2349/07).

Obecně platí, že je na příslušném soudu, aby učinil opatření k odstranění případných vad návrhu. Vyvodit vůči navrhovateli nepříznivé procesní důsledky, mezi něž patří odmítnutí návrhu, pak lze tehdy, jestliže se uvedený nedostatek odstranit nezdaří.

Ústavní soud zastává názor, že v řízení o ústavní stížnosti není nevyhnutelnou podmínkou, aby se poučení o povinném zastoupení dostávalo stěžovateli vždy v každém individuálním řízení, jestliže se tak stalo v identických případech předchozích. Z dříve poskytnutých informací stěžovatel ví, že na Ústavní soud se nelze obracet jinak než řádným návrhem a v zastoupení advokátem. Proto by bylo naprosto neefektivní a formalistické pokračovat v dalším poučování o tomtéž pro konkrétní řízení.

V projednávané věci soudkyně zpravodajka shledala důvody pro přiměřenou aplikaci ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a návrh, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, odmítla.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 26. srpna 2009


Michaela Židlická
soudce zpravodaj


Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 8. 2009, sp. zn. IV. ÚS 2217/09, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies