II. ÚS 1695/09 #3

02. 09. 2009, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Nykodýmem ve věci návrhu stěžovatele P. Č., bez právního zastoupení, směřujícího proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. dubna 2009 č. j. 4 Aps 3/2009-45, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 30. června 2009 podání navrhovatele doplněné přípisem ze dne 29. června 2009, které směřují proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. dubna 2009 č. j. 4 Aps 3/2009-45.

Stěžovatel v ústavní stížnosti namítal zejména porušení práva na spravedlivý proces (čl. 36 odst. 1, čl. 37 odst. 2, čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod), jehož se měly dopustit obecné soudy tím, že navrhovateli brání v řádném soudním procesu kladením nepřekonatelných překážek.

Podání navrhovatele nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Navrhovatel zejména nebyl právně zastoupen dle § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu. Ústavní soud proto vyzval navrhovatele k odstranění vad podání, k čemuž mu stanovil lhůtu 30 dnů od doručení výzvy. Současně Ústavní soud navrhovatele upozornil, že
nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, Ústavní soud jeho podání odmítne ve smyslu § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu. Výzva Ústavního soudu byla doručena navrhovateli dne 27. července 2009. Dne 3. srpna 2009 obdržel Ústavní soud přípis navrhovatele, v němž uvádí, že nemůže doložit právní zastoupení doložené plnou mocí, neboť Česká advokátní komora je činná pomalu. Zároveň požádal o přiměřené prodloužení lhůty.

Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení byly splněny, neboť lhůta k odstranění vad marně uplynula (nejpozději ve středu 26. srpna 2009) a navrhovatel k výzvě Ústavního soudu vytýkané vady neodstranil. Ústavní soud zároveň nereflektoval žádost navrhovatele na "přiměřené prodloužení lhůty", neboť navrhovateli je již z minulosti dostatečně dobře známo, že v řízení před Ústavním soudem je povinné právní zastoupení a jeho žádost je tak třeba považovat za obstrukci v řízení. Bylo by proto zcela bezúčelné, aby soudce zpravodaj v tomto řízení navrhovateli prodlužoval dále lhůtu k odstranění vad podání.

Nad rámec uvedeného Ústavní soud podotýká, že pokud bude navrhovatel i do budoucna Ústavnímu soudu podávat návrhy, aniž by byl zastoupen advokátem, budou jeho podání odmítnuta rovnou bez výzvy k odstranění vad.

Z tohoto důvodu nezbylo soudci zpravodaji než ústavní stížnost dle § 43 odst. 1 písm.a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 2. září 2009


Jiří Nykodým
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 2. 9. 2009, sp. zn. II. ÚS 1695/09 #3, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies