IV. ÚS 1631/09

02. 09. 2009, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudkyní zpravodajkou JUDr. Vlastou Formánkovou ve věci návrhu Ing. J. H., bez právního zastoupení, směřující proti blíže nespecifikovanému rozhodnutí ve věci vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 27 K 34/2004 takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 26. června 2009 návrh, kterým se navrhovatel domáhal zrušení blíže nespecifikovaného rozhodnutí ve věci vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 27 K 34/2004.

Výše uvedený návrh nesplňoval náležitosti ústavní stížnosti stanovené v ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Navrhovatel zejména nebyl právně zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu) a z podání nebylo patrno, čeho se navrhovatel domáhá (§ 34 odst. 1 zákona o Ústavním soudu).

Vzhledem k uvedeným okolnostem byl navrhovatel přípisem ze dne 1. července 2009 vyzván, aby vady návrhu odstranil. K tomu mu byla stanovena lhůta v trvání 20 dnů od doručení výzvy. Současně byl navrhovatel poučen o nezbytných náležitostech ústavní stížnosti a o tom, že v případě potíží s obstaráním právního zastoupení se má možnost obrátit na Českou advokátní komoru, jejíž adresa byla navrhovateli též poskytnuta. Navrhovatel byl zároveň poučen o tom, že nebudou-li v uvedené lhůtě vady jeho návrhu odstraněny, bude tento návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnut.

Z doručenky je zřejmé, že dne 3. července byla zásilka obsahující výzvu na žádost navrhovatele bez předchozího pokusu o její doručení uložena na poště a vhozením do schránky dne 21. července 2009 mu byla doručena. Den následující, tedy dne 22. července 2009, počala běžet lhůta pro odstranění vad návrhu, která skončila dne 10. srpna 2009. Navrhovatel ve stanovené lhůtě vady podání neodstranil, avšak dne 6. srpna 2009 byl Ústavnímu soudu doručen jeho přípis, ve kterém uvádí, že na výzvu Ústavního soudu ze dne 1. července 2009 sděluje, že již dne 11. června 2009 požádal soud prvního stupně o přidělení advokáta, dosud však ve věci neobdržel žádné vyrozumění.

Přípis navrhovatele doručený Ústavnímu soudu dne 6. srpna 2009 považoval Ústavní soud, byť to v něm není výslovně uvedeno, za žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad podání navrhovatele a tuto lhůtu navrhovateli prodloužil do dne 20. srpna 2009. Navrhovatel byl opět poučen, že v případě potíží s obstaráním právního zastoupení se má možnost obrátit na Českou advokátní komoru, stejně jako byl opět poučen o tom, že nebudou-li v uvedené lhůtě vady jeho návrhu odstraněny, bude tento návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnut.

Z doručenky je zřejmé, že poté, co nebyl navrhovatel dne 10. srpna 2009 zastižen poštovním doručovatelem a zásilka obsahující přípis Ústavního soudu ze dne 6. srpna 2009 byla uložena na poště (o čemž byl stěžovatel informován výzvou k jejímu vyzvednutí), převzal stěžovatel tuto zásilku dne 25. srpna 2009.

Dne 28. srpna 2009 obdržel Ústavní soud podání navrhovatele, v němž v návaznosti na přípis Ústavního soudu ze dne 6. srpna 2009 sděluje, že nemá povědomost o tom, že by jeho žádost o přidělení advokáta ze dne 11. června 2009 směřovaná na soud prvního stupně byla zamítnuta, pouze dosud není vyřízena. Vyjadřuje domněnku, že nemůže v jedné věci duplicitně žádat o právní pomoc. S ohledem na uvedené žádá navrhovatel Ústavní soud o posečkání a prodloužení lhůty do doby vyřízení jeho žádosti.

Ústavní soud konstatuje, že prodloužil navrhovateli lhůtu k odstranění vad jeho návrhu na dobu téměř dvou měsíců od jeho obdržení. Navrhovatel však ani do dne rozhodnutí Ústavního soudu vady svého návrhu neodstranil a Ústavnímu soudu nesdělil a nedoložil, jaká případná překážka mu v odstranění vad podání bránila. Pokud měl navrhovatel potíže s obstaráním právního zastoupení, měl tuto skutečnost Ústavnímu soudu sdělit, a to včetně okolností, které mu v zajištění právní pomoci brání. Navrhovatel vůbec Ústavnímu soudu nesdělil, zda se pokusil obstarat právního zástupce běžnou cestou, tedy přímým obrácením se na některého z advokátů zapsaných v seznamu České advokátní komory, a zda mu poskytnutí právní pomoci bylo například odmítáno, nebo se o obstarání právní pomoci touto běžnou cestou ani nepokusil. V případě eventuálních obtíží se měl obrátit na Českou advokátní komoru, o čemž byl Ústavním soudem opakovaně poučován. To však neučinil. Domněnka stěžovatele, že nemůže o právní pomoc žádat v jedné věci "duplicitně" na situaci nic nemění. Popsané počínání navrhovatele nesvědčí o pečlivé snaze o ochranu vlastních práv. Za této situace Ústavní soud neshledává důvod, pro který by měl navrhovateli lhůtu k odstranění vad návrhu znovu a znovu prodlužovat.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti soudkyni zpravodajce nezbylo, než mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu z důvodu neodstranění vad návrhu ve lhůtě k tomu určené návrh odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 2. září 2009


Vlasta Formánková
soudkyně zpravodajka


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 2. 9. 2009, sp. zn. IV. ÚS 1631/09, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies