II. ÚS 1741/09

03. 09. 2009, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v právní věci stěžovatele M. K., o jeho ústavní stížnosti ze dne 3. 7. 2009, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel ústavní stížností, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 3. 7. 2009 a doplněna dalším podáním dne 8. 7. 2009, brojil proti "usnesení Okresního soudu v Klatovech č. j. 15 Nc 3633/2004-59 ve věci usnesení Okresního soudu v Klatovech ze dne 2. 7. 2007 č. j. 15 Nc 3633/2004-160" a namítal, že rozhodnutím tohoto soudu bylo porušeno jeho právo na ochranu vlastnictví podle čl. 11 a právo na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina").

Vzhledem k tomu, že podání nesplňovalo náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), Ústavní soud dne 14. 7. 2009 stěžovatele vyzval k odstranění jeho vad ve lhůtě do 20 dnů. Upozornil ho zejména na to, že v řízení před Ústavním soudem musí být zastoupen advokátem, a to včetně sepsání ústavní stížnosti. Současně ho poučil o následcích spojených s nesplněním výzvy. Uvedenou výzvu navrhovatel obdržel oproti podpisu dne 23. 7. 2009. Ve stanovené lhůtě však vady podání neodstranil. Ústavní stížnost tudíž není ve smyslu zákona o Ústavním soudu projednatelná.

Za této situace nezbylo Ústavnímu soudu než návrh dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, odmítnout, neboť stěžovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není přípustné odvolání.

V Brně dne 3. září 2009

Stanislav Balík
soudce zpravodaj


Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 3. 9. 2009, sp. zn. II. ÚS 1741/09, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies